Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

RODO

RODO - Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci Przedszkola Gminnego w Charbrowie

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Przedszkole Gminne

w Charbrowie

ul. Łebska , 84-352 Wicko

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119  z 4 maja 2016r.), informuję:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Przedszkole Gminne w Charbrowie reprezentowane przez dyrektora przedszkola. 
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jacek Majos, z którym można się kontaktować pod adresem email: leborkbhp@wp.pl. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 1. na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów(art. 6 ust. 1  lit. a, RODO)(1).
 2. Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO)(1).
 3. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)(1).
 4. Wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e, RODO)(1).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. Realizacji obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)(1).
 2. Wewnętrznych celów administracyjnych przedszkola tj; statystyka, raportowanie (art.6 ust.1 lit. C,
 3. RODO)(1).
 4. Marketingu i promocji działalności przedszkola (art.6 ust.1 lit. a, RODO)(1).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów w zakresie obowiązków ciążących na przedszkolu oraz w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164) przez czas określony w tych przepisach.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek.
  2. Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń korespondencji pocztowych.
  3. Podmioty świadczące usługi doręczeń korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (2).
  4. Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Szkole systemów informatycznych.

 

1/2

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

         Zgodnie z RODO (1) przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)(1),
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO)(1),
 3. prawo do ich usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO)(1),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)(1),
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)(1),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)(1),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)(1).
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r), nazywanego RODO.
 • Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180).

2/2

 

 

Przedszkole Gminne

w Charbrowie

ul. Łebska 9, 84-352 Wicko

 

 Informacja dotycząca plików cookie

 1. Niniejsza Informacja określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych pobieranych od użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania Serwisu Internetowego Przedszkola.
 2. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookie.
 3. Pliki cookie są plikami tekstowymi, danymi informatycznymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 4. Serwis stosuje pliki cookie:
  1. Pliki sesyjne: pliki tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu.  
  2. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  3. Plik cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
  4. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  5. pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  6. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. Celem używania cookie przez niniejszą witrynę jest ułatwienie odwiedzającym korzystania ze strony, przez zapamiętanie preferencji i personalizowanie strony internetowej.
 6. Nie wykorzystujemy informacji przechowywanych w plikach cookie do identyfikowania osób odwiedzających niniejszą witrynę. Wygenerowane przez nasz serwer pliki cookie nie są przez nas gromadzone oraz w żaden sposób przetwarzane.
 7. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookie lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 

Podstawa prawna:

Art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019 Nr 171, poz. 2460).

szukaj na stronie

facebook rss

PL

BezpieczneWakacje

Przedszkole Gminne w Charbrowie - Wicko

Odwiedzin:
Wszystkich: 4 657 088
Wczoraj: 944
Dzisiaj: 220
Online: 7
c) 2007-2024 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem