Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Statut

 

STATUT  PRZEDSZKOLA  GMINNEGO

W CHARBROWIE

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Nazwa przedszkola

 

1.        Przedszkole działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niniejszego statutu.

2.        Przedszkole  Gminne w Charbrowie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

3.        Przedszkole jest jednostką budżetową.

4.        Przedszkole legitymuje się pieczęcią o pełnym brzmieniu:

Przedszkole Gminne

      w Charbrowie,

84-352 Wicko, ul. Łebska 9

         tel./Fax 598611043

NIP 841-15-79-810, REGON 770531830

 

5.        Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wicko.

6.        Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

§ 2

Cele przedszkola

 

 1.    Celem przedszkola jestukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 2.    Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

 

1)      prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

2)      objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

3)      udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

4)      wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

5)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

6)      umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

 

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 

1)      rodziców dziecka,

2)      dyrektora przedszkola,

3)      nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,

4)      pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,

5)      poradni,

6)      pracownika socjalnego,

7)      asystenta rodziny,

8)      kuratora sądowego.

 

3.      Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3)      porad i konsultacji.

 

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z:

 

1)      niepełnosprawności,

2)      niedostosowania społecznego,

3)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      szczególnych uzdolnień,

5)      specyficznych trudności w uczeniu się,

6)      zaburzeń komunikacji językowej,

7)      choroby przewlekłej,

8)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9)      niepowodzeń edukacyjnych,

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

6.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

7.      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

8.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

9.      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

10.  Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej i utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

11.  Zajęcia socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

12.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

13.  Działania, o których mowa w ust. 12, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

14.  W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

15.  Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16.  Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.

17.  O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

18.  Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i wspierania mocnych stron dzieci,

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci,

3)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

18.  Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

§ 4

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

1.      Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.

2.      Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

3.      Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

 

§ 5

Indywidualny model przedszkola

 

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

 

1)      posiadanie własnego logo,

2)      objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska,

3)      współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,

4)      promowanie placówki w środowisku,

5)      tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,

6)      podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,

7)      prowadzenie własnej strony internetowej,

8)      udział w projektach europejskich.

 

§ 6

Zadania przedszkola

 

Do zadań przedszkola należą:

 

1)      wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

2)      kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

3)      budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

4)      nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

5)      integrowanie treści edukacyjnych,

6)      rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych,

7)      współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

8)      umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

9)      organizowanie nauki religii na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

§ 7

Zadania związane z bezpieczeństwem

 

 1.      W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

 2.      Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

 3.      W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

 4.      Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 5.      Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

 6.      Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 7.      W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 8.      Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 

1)     informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

2)     okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

3)     współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

 

 9.      Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

 10.  W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

§ 8

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu

 

 1.      Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

 2.      Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.

 3.      Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.

 4.      Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 5.      Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 6.      W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

 7.      Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

 8.      Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 9.      Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

 10.  Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

 11.  W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

 12.  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

 

§ 9

Organy przedszkola

 

 1.      Organami przedszkola są:

 

1)      dyrektor,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rada rodziców.

 

 2.      Dyrektor przedszkola:

 

1)      organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)      sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

6)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

7)      współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)      po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

9)      jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

10)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

11)  stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

12)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

3.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

4.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

5.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

6.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7.      Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

8.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

 

9.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 

1)      przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

2)      zatwierdzanie planów pracy placówki,

3)      podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostce,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

6)      ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

 

10.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1)      organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

2)      propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

3)      programy wychowania przedszkolnego,

4)      powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

5)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

6)      pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

11.  Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

12.  W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

13.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególnościwewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

14.  Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

15.  W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

 

1)        program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,

2)        projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 

16.  W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

17.  Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

 

§ 10

Organizacja przedszkola

 

1.        Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.        Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 11

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 

 1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2.      Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

 3.      Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

 4.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

 

1)        co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)        co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3)        co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

4)     pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 

a)      dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 5.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 6.      Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 7.      Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

 8.      Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 9.      Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.

 10.  Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

 

§ 12

Arkusz organizacji przedszkola

 

 1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzany przez organ prowadzący.

 2.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

1)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§ 13

Ramowy rozkład dnia

 

 1.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

 2.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

 

§ 14

Funkcjonowanie przedszkola

 

1.        Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2.        Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.

3.        Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.

4.        W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę. Z powyższej opłaty zwolnieni są pracownicy kuchni.

5.        Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały.

 

§ 15

Pracownicy przedszkola

 

1.        Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

 

§ 16

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

 

 1.      Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2.      Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

 

1)     zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

2)     wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,

 

3. Pomoc nauczycielki przedszkola zobowiązana jest:

             *  wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do 

                 wychowanków, polecone przez nauczyciela danego oddziału;

             *  utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

             *  utrzymywać w czystości, zabawki i sprzęt należący do danej grupy;

             *  dbać o bezpieczeństwo dzieci;

            *  współdziałać z nauczycielami grupy i innymi pracownikami przedszkola

               w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i praw dziecka, zgodnie z przyjętymi

               w przedszkolu normami i zasadami;

            *  wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola,

               a wynikające z organizacji pracy.

  4.Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

           * utrzymywać sprzęt i pomieszczenia przedszkola w należytej czystości:

                - myje podłogi,

                - zbiera kurze z mebli, parapetów okiennych i kaloryferów,

               - myje naczynia zgodnie z instrukcją wywieszoną w zmywalni,

               - utrzymuje czystość w łazienkach dziecięcych,

                - rozkłada i składa leżaki (grupa I);

         * nakrywa estetycznie do posiłków, które podaje w białym fartuchu i czepku

              na głowie;

         *  utrzymuje w czystości i porządku, a w szczególności: myje okna, ściany,

               codziennie wietrzy salę, odkurza dywany, myje zabawki, pomieszczenia

               sanitarne, korytarze, szatnie, , systematycznie pierze obrusy, fartuchy;

          *  po zakończeniu pracy sprawdza drzwi, okna, wyłącza wszystkie urządzenia

               elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne;

           *  jest odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie pościeli i jej

               przekazywanie rodzicom, 1 raz w miesiącu (grupa I);

           *  pomaga nauczycielowi podczas zajęć, wyjść na spacery, w szatni i przy

               leżakowaniu dzieci (grupa I);

            *  zobowiązana jest do zastępstw w czasie nieobecności pracownika obsługi,

               zgodnie z poleceniem dyrektora;

           *  wykonuje inne czynności polecane przez dyrektora przedszkola ,

               a wynikające z aktualnej organizacji pracy

   5. Intendent przedszkola zobowiązany jest:

           *  zaopatrywać przedszkole w żywność, środki czystości, podstawowy sprzęt;

           *  prowadzić magazyn żywności i środków czystości oraz dokumentacji

               magazynowej zgodnie z ustalonymi zasadami;

           *  prowadzić dokumentację zgodnie  z obowiązującymi przepisami;

      *  nadzorować sporządzania posiłków, przydzielanie porcji żywnościowych

               dla dzieci i personelu;

           *  sporządzać jadłospis, z uwzględnieniem ilości kalorii oraz planować posiłki

   dla dzieci z różnymi dietami żywieniowymi. Ponosi odpowiedzialność za

   wydawanie tych posiłków (w tym diet);

           *  dekadowy jadłospis wywieszać na tablicy informacyjnej dla rodziców;

           *  wykonywać prace administracyjno-gospodarcze;

           *  kontrolować terminowość i ważność produktów żywieniowych, pomiarów

               i  badań urządzeń  na terenie placówki;

           *  przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dzieci, ich

              rodziców oraz wszystkich pracowników;

           *  wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy

 

 6. Do obowiązków kucharza należy:

           *  przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach

               żywieniowych, dbanie o racjonalne ich zużycie;

           *  punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków, zgodnie z

               normami;

           *  kierowanie pracą kuchni;

             *  utrzymywanie w stanie używalności i czystości powierzony sprzęt, naczynia

               i urządzenia;

           *  prowadzenie magazynu podręcznego;

          *  udział w ustalaniu jadłospisu z uwzględnianiem posiłków dla dzieci z 

    różnymi dietami. Ponosi odpowiedzialność za wydawanie posiłków (w tym

    diet);

           *  sporządzanie i przechowywanie próbek żywności;

           *  wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

 

  7Do obowiązków pomocy kucharza należy:

           *  pomaganie kucharzowi w przygotowaniu posiłków;

           *  utrzymywanie w czystości naczyń kuchennych, sprzętu i urządzeń oraz

               pomieszczeń należących do kuchni;

           * dbanie o higienę i estetykę przygotowywanych posiłków;

           *  wykonywanie poleceń kucharz oraz dodatkowych czynności zaleconych

               przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy

      

8Do obowiązków konserwatora- palacza  należy:

           *  dozorowanie obiektu i terenu przedszkola;

           *  zabezpieczenie obiektu i terenu przed kradzieżą, zniszczeniem;

           *  usuwanie usterek wynikających z dewastacji lub zużycia nie spełniających

               wymogów bhp i p/poż;

           *  utrzymywanie w czystości terenu wokół przedszkola, zimą odśnieżanie,

               latem koszenie trawy;

           *  dbanie o ogród przedszkolny;

           *  wykonywanie innych czynności zlecanych przez dyrektora przedszkola

               wynikających z organizacji pracy.

           *  bieżące naprawy sprzętu, zabawek i urządzeń

           *  przegląd oraz konserwacja urządzeń sanitarnych, oświetleniowych,

               grzewczych i elektrycznych

           *  współdziałanie z nauczycielkami i personelem obsługi w realizacji zadań

               wynikających z planu pracy

 9. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

            *  przestrzegania regulaminu pracy, zarządzeń dyrektora, przepisów bhp

                i p/poż; wykonywania badań profilaktycznych

*  przestrzegania zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie

    placówki;

 

§ 17

Oddziały przedszkolne

 

 1.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.

 2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 

§ 18

Plan pracy nauczycieli

 

 1.      Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

 2.      Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:

 

1)     organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

2)     ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),

3)     wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,

4)     uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

5)     dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

6)     nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,

7)     nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,

8)     współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

9)     informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

 

 3.      Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

 4.      Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

 

1)     realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,

2)     plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,

3)     plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,

4)     część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

 

 5.      Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 

1)     prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

2)     prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

3)     opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

4)     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

5)     stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

6)     planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

7)     dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,

 

 6.      Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

 7.      W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.

 8.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

 9.      Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

 

1)     uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

2)     przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

 

a)      organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,

b)      organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,

c)      przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;

 

3)        uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,

4)        prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

5)        informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

6)        systematycznego eksponowania prac dzieci.

 

 10.  Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

 11.  Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 12.  Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

 13.  Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

 

§ 19

Wychowankowie przedszkola

 

 1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 2.      W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.

 3.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4.      Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 5.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

 

§ 20

Zasady przyjęć do przedszkola

 

1.      Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

3.      Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:

 

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

5)      wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).

 

4.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:

 

1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

3)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

5)      dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,

 

5.      Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6.      Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.  

8.      Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.

9.      Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Wicko

10.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

11.  Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartość.

12.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

13.   Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.

14.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

§ 21

Komisja rekrutacyjna

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

1)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 22

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

1.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

2.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

3.      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4.      Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

5.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

6.      W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

7.      Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.

9.      Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,        w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania.

 

§ 23

Prawa i obowiązki wychowanków

 

1.      Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

 

1)      przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

2)      organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

3)      właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

4)      uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

5)      zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

6)      zaspokajanie potrzeb własnych,

7)      doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

8)      przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

9)      współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

10)  zabawę i wybór towarzysza zabawy,

11)  ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

12)  wyrażanie własnych sądów i opinii,

13)  poszanowanie godności osobistej,

14)  tolerancję,

15)  akceptację,

16)  zrozumienie indywidualnych potrzeb,

17)  poszanowanie własności,

18)  indywidualne tempo rozwoju.

 

 2.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 

1)      przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

2)      przestrzegać zasad , norm współżycia obowiązujących w przedszkolu opartych na uniwersalnych wartościach,

3)      dbać o estetykę , czystość pomieszczeń w których przebywa

4)      próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

5)      samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

6)      wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

7)      przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

8)      szanować i akceptować inne dzieci  i ich przekonania,

9)      szanować pracę innych osób ( dorosłych, dzieci)

10)  dbać o sprzęt, przybory, zabawki swoje i kolegów,

11)  godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 

§ 24

Obowiązki rodziców

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

1)     respektowanie niniejszego statutu,

2)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5)     niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6)     zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7)     zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

8)     wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

9)     inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

§ 25

Prawa rodziców

 

 1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2.      Rodzice mają prawo do:

 

1)     zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

3)     uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

4)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

6)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

§ 26

Zasady odpłatności za przedszkole

 

 1.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.

 2.      Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.

 3.      Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

 4.      Rodzic dziecka korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce:

 

 5.      Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):

1)     koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100 proc., w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry.

2)     wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem i rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym,

3)     za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

 

 6.      Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

 

1)     rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10. dnia danego miesiąca z góry,

2)     opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola lub w kancelarii przedszkola.

3)     wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca,

4)     rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do przedszkola do 15. dnia każdego miesiąca,

5)     zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 7.      Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:

 

1)     z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,

2)     w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:

 

a)         wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki,

b)        zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),

c)         inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

 

§ 27

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 

 1.      Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 

1)     systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,

2)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

3)     utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

 

 2.      Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.

 3.      Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 4.      Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 28

Współdziałanie organów przedszkola

 

1.      Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

 

1)      zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,

2)      umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

3)      zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 

2.      Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3.      Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

§ 29

Zasady rozwiązywania sporów

 

1.      Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.

2.      Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

 

§ 30

Dokumentacja przedszkola

 

 1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2.      Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

§ 31

Postanowienia końcowe

 

1. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

2. Traci moc statut Przedszkola Gminnego w Charbrowie z dnia 29.03.2011r.

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

     Uchwalono Uchwałą nr 8/2016/2017 podczas zebrania Rady Pedagogicznej  dnia 02.02.2017r.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 2007-2021 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem