Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Program wychowawczy przedszkola

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHARBROWIE

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.


CEL GŁÓWNY

Wspomaganie rozwoju dziecka, zgodne z jego wrodzonymi możliwościami twórczymi i intelektualnym.


CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń
 • kształtowanie podstawowych postaw moralnych; uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem
 • uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • uświadomienie dzieciom o czyhających zagrożeniach, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • zapoznanie z prawem i obowiązkami dziecka


ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU

I. Bądź kulturalny i koleżeński
II. Kontroluj swoje zachowanie
III. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
IV. Poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe


I. Bądź kulturalny i koleżeński

 • Używanie form grzecznościowych "proszę", "przepraszam", "dziękuje"
 • Okazywanie szacunku dorosłym
 • Kulturalne zachowanie się w trakcie powitań i pożegnań
 • Słuchanie innych gdy mówią- dzielenie się wrażeniami kiedy inni słuchają
 • Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku w przedszkolu i jego najbliższym otoczeniu
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami- nie wyrządzanie nikomu krzywdy
 • Umiejętność dzielenia się z innymi
 • Okazywanie pomocy dzieciom słabszym, młodszym i mniej sprawnym

II. Kontroluj swoje zachowanie

 

 • Umiejętność porozumiewania się umiarkowanym głosem
 • Przestrzeganie określonych norm i reguł życia w grupie
 • Właściwe zachowania się dzieci w stosunku do innych (nie stosuj obraźliwych słów)
 • Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
 • Umiejętność właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
 • Umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób zrozumiały dla innych
 • Poznawanie wzorców właściwego zachowania ( postawa nauczyciela, postacie z literatury)

III. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie

 

 • Zaznajomienie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, na spacerach i wycieczkach ( np. zasady ruchu drogowego)
 • Umiejętność unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Znajomość profilaktyki prozdrowotnej
 • Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych
 • Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza: pediatry, stomatologa

IV. Poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

 • Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych
 • Poznawanie pracy zawodowej rodziców i dziadków, oraz zawodów ważnych dla środowiska: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel
 • Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
 • Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Dziecko:

 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 • dostrzega i rozumie innych, akceptuje ich odrębność
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły
 • wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania a także dostrzega je u innych
 • rozumie potrzebę rozwiązywania sporów
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 • zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość i szacunek
 • rozumie potrzebę pomocy dorosłych w sytuacjach trudnych
 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych
 • umie z godnością przyjmować porażki
 • interesuje się otaczającym światem
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, środowiskowe, regionalne i narodowe
 • ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje barwy narodowe, godło, rozumie pojęcie- ojczyzna

Bibliografia:

1.W. Generowicz, L. Różewicz, M. Witosławska, S. Wruk, "Mamo, tato!- pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie" Płock 2004r.

2.J. Gniesbeck, "Zabawy dla grupy", Wydawnictwo "Jedność", Kielce 1999r.

3.T. Gordan, "Wychowanie bez porażek" Warszawa 1991r.

4.M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnysza, "Metody Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", WSiP, Warszawa 1996r.

5.A. Sawicka, "Współpraca przedszkola z rodzicami", Warszawa 1998r.c) 2007-2021 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem