Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Kodeks Przedszkolaka


KODEKS PRZEDSZKOLAKA

 PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

PODSTAWA PRAWNA

 • Deklaracja Praw Dziecka  uchwalona  przez  Zgromadzenie  Ogólne  ONZ  20  listopada  1959 r.
 • Konwencja  o  Prawach  Dziecka

         Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznana dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

DZIECKO CHCE:

 • Bawić się zgodnie
 • Pomagać sobie nawzajem
 • Być uprzejmi
 • Szanować i tolerować inność
 • Słuchać poleceń dorosłych
 • Dbać o książki i zabawki
 • Dbać o czystość i porządek w sali i łazience
 • Szanować pracę innych
 • Okazywać uczucia
 • Wyrażać własne potrzeby

DZIECKO NIE MOŻE:

 • Wyrządzać krzywdy innym
 • Wyśmiewać się z innych
 • Przezywać innych
 • Przeszkadzać innym w zabawie
 • Niszczyć wytworów  pracy innych
 • Krzyczeć, hałasować
 • Biegać w sali zajęć, niszczyć zabawek i innych przedmiotów

 PRZEDSZKOLAK  MA PRAWO:

·        Mieć i wyrażać swoje zdanie

·        Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego

·        Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

·        Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności  proponowanych przez przedszkole

·        Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo

·        Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw

·        Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować

·        Do indywidualnego tempa rozwoju

·        Popełniać błędy i zmieniać zdanie

·        Odnosić sukcesy

·        Do swojej prywatności, samotności i niezależności

·        Do nienaruszalności cielesnej

·        Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

·        Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione

·        Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego

·        Znać swoje prawa i korzystać z nich

            Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.

 PRZEDSZLKOLAK MA OBOWIĄZEK:

·        Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

·        Stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych

·        Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów

·        Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie

·        Respektować polecenia nauczyciela

·        Utrzymywać porządek wokół siebie

·        Sprzątać zabawki po skończonej zabawie

·        Nie przeszkadzać innym w zabawie

·        Dbać o swój wygląd

·        Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków

·        Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom

·        Szanować godność i wolność drugiego człowieka

·        Informować nauczyciela o problemach

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks  postępowania" musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA:

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała wobec grupy
 • Pochwała przed rodzicami
 • Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Dyplom uznania
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki

NAGRADZAMY ZA:

·        Stosowanie ustalonych zasad i umów

·        Wysiłek włożony w wykonaną pracę

·        Wywiązanie się z podjętych obowiązków

·        Bezinteresowną pomoc innym

·        Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

FORMY KARANIA:

 • Upomnienie słowne  indywidualne
 • Upomnienie słowne  wobec grupy
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Odsunięcie od zabawy
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Rozmowa z dyrektorem

KARY STOSUJEMY ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązkówc) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem