Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Roczny plan pracy przedszkola "Twórczy Przedszkolak"

 Plan pracy przedszkola

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 pod hasłem

 ,, TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

 

 

 PROGRAM ROCZNY PRZYGOTOWANO W OPARCIU O:

1   Rozporządzenie MEN z dnia 30  maja 2014r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz U. z 2004r.Nr 256, poz.  803 z późn. zm. )

2.  Statut Przedszkola

4.  Koncepcję Pracy Przedszkola na lata 2013-2016.

5.  Wnioski Rady Pedagogicznej i sugestie rodziców.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, teatralnej, plastycznej.

 

Cele ogólne:

  • pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną,
  • rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej,
  • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno,
  • wzbudzanie przeżyć estetycznych.\

DZIAŁANIA:

1.  Stosowanie różnorodnych  metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacji sal przedszkolnych.

-kąciki plastyczne, teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki,

3. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

- koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, wyjścia do teatru, kina, wystawy i pokazy sztuki ludowej,

4. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, akcjach o zasięgu ogólnopolskim/

 

Dziecko:

- uczestniczy w tworzeniu kącika książki, kącika teatralnego oraz kącika „Mały Artysta”,

- potrafi korzystać z przedszkolnej biblioteczki, z rekwizytów w kąciku teatralnym i materiałów ze „skrzyni skarbów”,

- szanuje książki, dba o porządek w kącikach,

- przestrzega umów i zasad dotyczących korzystania z książek i zachowania się w „czytelni”,

- uczestniczy w codziennym słuchaniu bajek, baśni, opowiadań, poezji...,

- uczestniczy w tworzeniu dziecięcych teatrzyków,

- bierze udział w przedstawieniach teatralnych, montażach słowno- muzycznych, recytuje wiersze,

- wciela się w role, dobiera kostiumy i rekwizyty do odgrywanej roli,

- ogląda przedstawienia teatralne,

- bierze udział w konkursie recytatorskim oraz w zabawach o charakterze konkursowym „Przyjaciele książki”,

- aktywnie uczestniczy w warsztatach plastycznych.

Cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej realizowane są we wszystkich obszarach działalności wychowawczej i edukacyjnej przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem następującego zadania:

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: czytelniczej, teatralnej i plastycznej.

 

  

 Zadania ogólne

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi o realizacji

Zorganizowanie w sali kącika książki – „Czytelnia Przedszkolaka”

Utworzenie kącika książki: mała biblioteczka z „czytelnią”.

  wrzesień

 

 

Regulamin czytelni”.

Ustalenie wspólnie z dziećmi umów i zasad dotyczących korzystania z książek i zachowania się w „czytelni”. 

 wrzesień

 

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literatury dziecięcej.

 

Codzienne spotkania w „czytelni” w celu wysłuchania bajki, baśni, opowiadania, poezji…

cały rok

 

 

Warsztaty plastyczne.

Zajęcia realizowane w grupach „Pomysłowe Przedszkolaki”.

 

 

październik

 

 

Warsztaty plastyczne.

„Jarzynowy teatrzyk”- wykonanie z dziećmi kukiełek z warzyw. 

październik

 

Warsztaty teatralne

Dzieci Dzieciom”- teatrzyki w wykonaniu dzieci

,, Rodzice - dzieciom"

październik

 

 

 

Warsztaty teatralne.

 

Poznawanie nowych środków artystycznego wyrazu – głos. Wykorzystanie własnego potencjału aktorskiego – ćwiczenia artykulacji i emisji głosu. 

 

 

październik

kwiecień 

 

Teatr Bajki”- przedstawienie dla dzieci

Przygotowanie i prezentacja przedstawienia dla dzieci  i podczas uroczystości przedszkolnych - DEN, Dzień Przedszkolaka

październik

-listopad

 

Zorganizowanie kącika: „ Mały Artysta”

Wykonanie Skrzyni Skarbów- włączenie rodziców do systematycznego wzbogacania skrzyni w różne materiały, które będą wykorzystywane do zajęć plastyczno-technicznych z dziećmi

-stworzenie stanowisk malarskich z możliwością pracy dzieci przy sztalugach. 

 

 

październik

 

 

listopad

 

Zorganizowanie - „Kącika

teatralnego”.

Utworzenie kącika teatralnego: „scenka”, garderoba ze strojami i akcesoriami teatralnymi.

Wzbogacenie kącika w nowe pacynki, kukiełki ,stojak na pacynki itp. z funduszy Rady Rodziców.

listopad

 

Mamo, tato, zróbmy to razem” – warsztaty plastyczne przy współudziale rodziców.

 

Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez tworzenie prac plastyczno-technicznych:

- wykonanie pacynek.

listopad

 

Zorganizowanie Przedszkolnego Kącika Książek zakupionych za zebraną makulaturę lub dostarczonych przez dzieci z domu.

Wzbogacenie kącików o zakupione książki.

 listopad

 

Mamo, tato, zróbmy to razem” – warsztaty plastyczne przy współudziale rodziców.

Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez tworzenie prac plastycznych:

wykonanie przez dzieci i rodziców ozdób choinkowych i kartek świątecznych na „Mini Kiermasz Świąteczny”- Akcja charytatywna. 

 

 

grudzień

 

Teatr Bajki”- przedstawienie dla rodziców oraz dla Babci i Dziadka.

Przygotowanie i prezentacja przedstawienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wicku oraz rodziców: „Jasełka” lub przedstawienie o tematyce świątecznej w GOKis w Wicku.

 

grudzień /styczeń

 

Teatr Bajki”- montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.

 

styczeń 

 

 

Bal Karnawałowy: „Królestwo bajki”.

Wspólne tworzenie dekoracji sali, ozdoby bajkowe; przygotowanie bajkowych strojów dla dzieci przez rodziców. 

  styczeń

 

Spektakl teatralny dla dzieci z okazji Dnia Teatru.

Warsztaty teatralne. 

Wyjazd do Teatru Lalki i,, Tęcza" w Słupsku.

Aktor teatru  Gdańskiego.

Grupy starsze

1 raz na kwartał

 

 

Mamo, tato, zróbmy to razem” – warsztaty plastyczne przy współudziale rodziców.

Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez tworzenie prac plastycznych:

wykonanie palm wielkanocnych przez dzieci i rodziców.

 

 

marzec

 

 

Mamo, tato, zróbmy to razem” – warsztaty recytatorskie przy współudziale rodziców.

Współdziałanie dziecka z rodzicem podczas przygotowania i recytacji wybranego utworu literackiego - przegląd recytatorski.

 

 

kwiecień/

maj

 

 

Teatr Bajki”- montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki.

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych dla Mam z okazji ich święta. 

 

maj

 

 

Rodzice-Dzieciom: przedstawienie z okazji Dnia Dziecka.

Przedstawienie dla dzieci przygotowane przez rodziców i nauczycielki.

 

 

czerwiec

 

 

Teatr Bajki”- montaż słowno – muzyczny z okazji pożegnania starszaków. 

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych dla starszaków z okazji pożegnania przedszkola.

 

 

czerwiec

 

 

Zdobywanie odznaki- „Przyjaciel książki”

 

Zabawy o charakterze konkursowym dla wszystkich dzieci z podziałem na młodsze i starsze .

maj/

czerwiec

 

Kącik -„Nasze Prace”-systematyczne i okazjonalne wystawy twórczości artystycznej dzieci.

 

Prezentacja aktywności twórczej wychowanków: wystawy, wernisaże, konkursy, z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy z dziećmi.

 

 

cały rok

 

„Z życia przedszkolaka”-

prowadzenie galerii na stronie internetowej

Systematyczne umieszczanie zdjęć z aktualnych imprez, uroczystości i z życia przedszkola.

cały rok

 

 

Co u nas słychać”- zorganizowanie fotograficznej gazetki przedszkola.

Systematyczne umieszczanie zdjęć z aktualnych imprez, uroczystości i z życia przedszkola. 

 

cały rok

 

 

 

Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

 

Zamieszczanie aktualnych informacji z życia przedszkola: treści wierszy, piosenek, bajek terapeutycznych itp.

 

 

cały rok 

 

 

 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

 

Planowanie rozwoju przedszkola.

 

1. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy Przedszkola

 i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych, pozyskiwanie informacji zwrotnych i uzupełniających

2. Zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicach informacyjnych, stronie internetowej przedszkola

 

 

 

Cały rok

 

 

Zespół ds. promocji

 

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielami, a rodzicami.

 

1. Regularne spotkania Rady Rodziców na terenie przedszkola

2. Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych

3. Zaprezentowanie rodzicom wykazu programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016

4. Zapoznanie rodziców z założeniami pracy indywidualnej i wyrównawczej

5. Organizacja zajęć otwartych, warsztatów w poszczególnych grupach

6. Udział  chętnych rodziców w wycieczkach

7. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości

8. Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci

9. Przekazywanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (5-latki)

10. Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci  (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów,  przyborów oraz ciekawych eksponatów, książek tematycznych, prowadzenie dodatkowych zajęć)

11. Prezentacja zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

12. Spotkania z rodzicami promującymi zdrowy tryb życia (propozycje rodziców)

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 

1. Omówienie założeń pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przekazanie informacji rodzicom

2. Informowanie rodziców o postępach i ewentualnych problemach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu wg zaleceń nauczyciela

3. Wyłonienie dzieci do zajęć z terapii logopedycznej, stały kontakt nauczycieli ze specjalistami, przekazywanie informacji rodzicom.

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

     wrzesień

 

Dyrektor, koordynator ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

nauczyciele poszczególnych grup

 

Prace na rzecz przedszkola

 

1. Włączanie rodziców w upiększanie ogrodu przedszkolnego

2. Dekoracje sal

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

RODZAJ UROCZYSTOŚCI/NAZWA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Święto Przedszkolaka-  wrzesień

          nauczycielki grup

Akcja „Sprzątanie świata”

 nauczyciele poszczególnych grup.

Festyn ,, Pożegnanie lata".

n-le gr. III

 

Dzień  Edukacji Narodowej Październik

Nauczycelki grup

 

Pasowanie na przedszkolaka

n-l gr. I

Dzień Seniora  Listopad

 

nauczyciele poszczególnych grup.

 Święto Niepodległości.

 

 nauczycielki grup

Dzień Pluszowego misia

Nauczycielki grup

Andrzejki w Przedszkolu.

 

 nauczyciele poszczególnych grup.

                 Mikołajki w Przedszkolu. Grudzień               

 

nauczyciele poszczególnych grup.

Spotkanie wigilijne.

 

 nauczyciele poszczególnych grup.

Bal karnawałowy. styczeń

 

nauczyciele poszczególnych grup.

Dzień Babci i Dziadka.

 

nauczyciele poszczególnych grup.

Powitanie wiosny  marzec

Nauczyciele  poszczególnych grup

 

Konkurs wielkanocny

Nauczyciele gr. III

 Święto Konstytucji 3 Maja   

 

n-le grup

 

Festyn rodzinny.

 

 nauczyciele poszczególnych grup.

Pożegnanie sześciolatków.

 

 

Nauczyciele gr. III

 

 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady  Pedagogicznej dnia 28.08.2015r.

c) 2007-2021 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem