Diagnoza przedszkolna dzieci 5 letnich

Diagnoza przedszkolna dzieci 5 letnich

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z nową podstawą programową prowadzą systematyczną obserwację i analizę zachowań dzieci oraz dokumentują tę obserwację. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki przeprowadzą analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole - diagnozę przedszkolną. Diagnozą zostaną objęte wszystkie dzieci 5 i 6-letnie.
Wyniki diagnozy mają służyć:

- Rodzicom w ułatwieniu świadomej decyzji o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnej w wieku 6 lat;

- Nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;

- Pracownikom poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu dokonania innego rodzaju diagnozy np. psychologicznej.

Czym jest diagnoza?
Według M. Nawrot: „Diagnoza pedagogiczna jest opisem i wyjaśnieniem sposobów rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka, w tym zwłaszcza zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego."
Diagnoza stanowi punkt wyjścia pracy nauczyciela, pozwoli na uchwycenie wielkości zmian dokonanych w dziecku i określenie, co dalej należy zrobić by wspierać jego rozwój.
Metody diagnozowania rozwoju dziecięcego
Najpełniejsze informacje o dziecku można uzyskać:

  • obserwując zachowania w różnych sytuacjach: zabawy spontaniczne, manipulacyjne, ruchowe, kiedy dziecko jest nie skrępowane obecnością dorosłego;
  • obserwując działania dzieci z udziałem nauczyciela: reakcja na obecność dorosłego, stosunek do zadań, motywacja, zasób wiadomości, metody pracy dziecka;
  • analizując wytwory działalności dziecka: rysunki, konstrukcje, układanki, które informują o emocjach dziecka, pozycji w rodzinie, wiedzy o świecie, usprawnieniu motorycznym, charakterze, rozwoju intelektualnym;
  • analizując wypowiedzi dziecka, udzielanie pomocy innym, co jest źródłem informacji o rozwoju języka.

Gromadzenie danych i informacji do diagnozy uzupełniamy rozmową z rodzicami, wywiadem, testem.

Etapy diagnozy:
1. Październik/listopad
Przeprowadzenie obserwacji wstępnej
Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem
2. Listopad
Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy
3. Listopad/maj
Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, współpraca ze specjalistami
4. Maj/czerwiec
Diagnoza końcowa indywidualna i na poziomie grupy
Przekazanie informacji rodzicom

Rodzice będą systematycznie informowani o wynikach diagnozy, co pozwoli na ujednolicenie działań wspierających dziecko zarówno w domu jak i w przedszkolu.

(c) 2007- 2017 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl