Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Od 1.09.2014 r istnieje możliwość dokonywania płatności za przedszkole przelewem bankowym.

Dane do przelewu i numer konta bankowego:

Przedszkole Gminne w Charbrowie

02932400080005968820000010

W tytule proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest wpłata, kwotę za wyżywienie i kwotę za opłatę stałą

Wzór przelewu:

Opłaty

Możliwość dokonywania wpłat w kancelarii przedszkola pozostaje bez zmian.

Za świadczenie usług wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową, rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXVI/53/2013 Rady Gminy Wicko z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwału nr X/47/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne prowadzone przez Gminę Wicko.

Na odpłatność dla dzieci korzystających z całodziennego pobytu składają się:

  1. koszty produktów i przygotowania posiłków w wysokości 7.00 zł dziennie 
  2. Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Charbrowie w sprawie korzystania ze stołówki przedszkolnej w tym  wysokości opłat za posiłki w przedszkolu.
  3. koszty za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne świadczone poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące:
  • gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
  • zabawy aktywizujące oraz badawcze - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
  • zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
  • gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

Ustala się opłatę  za 1 godzinę realizacji tych zajęć 1,00 zł (słownie:jeden złotych) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zwolnione są z opłaty za przedszkole.Rodzice  dzieci  6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkiolnego ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Odpłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za drugie i następne dziecko ustalona jest przy zastosowaniu 50% stawki.

Uchwała obowiązuje od 1 września 2013 roku.

Do pobrania "Umowa świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego"
umowa

c) 2007-2024 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem