Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Rekrutacja

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolaRekrutacja

Rekrutacja plik - pdf 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci z Przedszkola Gminnego w Charbrowie RODO

 Rekrutacjaplik - pdf 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie letnim
Rekrutacja
plik - pdf

RekrutacjaZarządzenie Wójta Gminy Wicko w sprawie harmonogramu rekrutacji.

RekrutacjaOświadczenie o wielodzietności

RekrutacjaOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

RekrutacjaDeklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W  CHARBROWIE

Podstawa prawna :

 1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz.1080 ).
 2. Statut Przedszkola Gminnego w Charbrowie.
 3. Zarządzenia Nr WG/24/2023 Wójta Gminy Wicko z dnia 23 stycznia  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkl. 2022/2023 dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wicko

 

I TOK POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1.Przebieg i terminarz   rekrutacji dzieci do przedszkola.

  1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu do 28.02.2023r.
  2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola od 1marca 2023r.
  3. Przyjmowanie wniosków wraz  z  załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola  od 1-31 marca 2023r.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  do 10 kwietnia 2023r.
  5. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola do 15 kwietnia 2023r.
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej  w przedszkolu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolecharbrowo.pl

 

II ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Wicko.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia.
 3. Dziecko 6- letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
 4. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi – 3.
 5. W każdym oddziale może przebywać 25 dzieci. 
 6. Rodzice składają  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do przedszkola:

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci do placówki;

1. Kryteria ministerialne:

1.1. Dzieci 6 - letnie

1.2. Wielodzietność rodziny kandydata

1.3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1.4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1.5. Niepełnosprawność kandydata

1.6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1.7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1.8. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

2.Kryteria dodatkowe :

             2.1.Dziecko obojga rodziców pracujących

             2.2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w przedszkolu .

            2.3. Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje.

            2.4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 6 godzin.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzony zostaje drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów podano w tabeli poniżej:

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

Oboje rodziców/opiekunów prawnych  pracujących zawodowo, prowadzących własną działalność gospodarczą lub uczących się
w systemie dziennym. 

2

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub
 • zaświadczenie ze szkoły (uczelni)

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną

1

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki oświatowej

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 6 godzin.

1

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Jeden rodzic/opiekun prawny pracujący zawodowo, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie dziennym.

 

1

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, lub
 • zaświadczenie ze szkoły (uczelni)

     

III ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI

 1. Rekrutację ogłasza dyrektor przedszkola raz w roku od 1 marca do 31 marca w formie

a- pisemnych ogłoszeń

b- komunikatu na stronie internetowej przedszkola

c- informacji  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 1. Termin składania wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola upływa 31 marca.

IV DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Dokumenty składane przez rodziców / prawnych opiekunów / do przedszkola to:

a wniosek  o  przyjęcie dziecka do przedszkola

b zaświadczenie rodziców o zatrudnieniu

c oświadczenie i zaświadczenia zgodnie  kryteriami

2. Rodzice /prawni opiekunowie/ ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola ,w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełnione dokumenty o których mowa w pkt.1 .

3. Wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola można pobrać w kancelarii przedszkola. w dniach 1-31 marca w godz. od  8.00- 15.30.

 

V ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji.
 2. Wydanie i przyjmowanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców.
 3. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.
 4. Sporządzenie list dzieci z podziałem na grupy wiekowe.
 5. Wywieszenie list w widocznym miejscu do dnia 15 kwietnia danego  roku.
 6. Sporządzenie listy rezerwowej, na której znajdują się dzieci nieprzyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc. Dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka.
 7. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych .

VI ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Dyrektor ustala termin spotkania Komisji rekrutacyjnej.
 2. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
 3. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony pisemnie najpóźniej 7 dni od posiedzenia komisji.
 4. Od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej i otrzymania  pisemnego uzasadnienia  odmowy przyjęcia  dziecka  do przedszkola  rodzic ma 7 dni na złożenie do  dyrektora przedszkola odwołania.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Liczbę dzieci w oddziale określają obowiązujące przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora , z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II punkt 1-6
 4. Zasady rekrutacji  obowiązują od 1 marca 2023r.
c) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem