Rekrutacja

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie letnim
plik - pdf
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

plik 2017 - pdf

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W  CHARBROWIE

Podstawa prawna :

 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U.z 2004 r. Nr 256,poz.2572/ z późniejszymi zmianami).
 2.  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz. 7) z póź. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.z 2004 roku Nr 26,poz.232z późn. zm.)
 4. Statut Przedszkola Gminnego w Charbrowie.
 5. Zarządzenia Nr WG/10/2017 Wójta Gminy Wicko z dnia 9 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkl. 2017/2018 dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wicko

 

I TOK POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1.Przebieg i terminarz   rekrutacji dzieci do przedszkola.

  1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu do 28.02.
  2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola od 1marca 2017r.
  3. Przyjmowanie wniosków wraz  z  załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola  od 1-31 marca 2017r.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków od 4 kwietnia do 22 kwietnia 2017r.
  5. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola do 28 kwietnia 2017r.
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej  w przedszkolu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolecharbrowo.pl

 

II ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Wicko.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia.
 3. Dziecko 6- letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
 4. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi – 3.
 5. W każdym oddziale może przebywać 25 dzieci. 
 6. Rodzice składają  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

 

 

Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do przedszkola:

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci do placówki;

1. Kryteria ministerialne:

1.1. Dzieci 6 - letnie

1.2. Wielodzietność rodziny kandydata

1.3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1.4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1.5. Niepełnosprawność kandydata

1.6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1.7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1.8. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

2.Kryteria dodatkowe :

             2.1.Dziecko obojga rodziców pracujących

             2.2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w przedszkolu .

            2.3. Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje.

            2.4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 6 godzin.

 

           

          

III ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI

 1. Rekrutację ogłasza dyrektor przedszkola raz w roku od 1 marca do 31 marca w formie

a- pisemnych ogłoszeń

b- komunikatu na stronie internetowej przedszkola

c- informacji  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 1. Termin składania wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola upływa 31 marca.

IV DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Dokumenty składane przez rodziców / prawnych opiekunów / do przedszkola to:

a wniosek  o  przyjęcie dziecka do przedszkola

b zaświadczenie rodziców o zatrudnieniu

c inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb

2. Rodzice /prawni opiekunowie/ ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola ,w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełnione dokumenty o których mowa w pkt.1 .

3. Wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola można pobrać w kancelarii przedszkola. w dniach 1-31 marca w godz. od  8.00- 15.30.

 

V ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji.
 2. Wydanie i przyjmowanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców.
 3. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.
 4. Sporządzenie list dzieci z podziałem na grupy wiekowe.
 5. Wywieszenie list w widocznym miejscu do dnia 28 kwietnia danego  roku.
 6. Sporządzenie listy rezerwowej, na której znajdują się dzieci nieprzyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc. Dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka.
 7. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych .

VI ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Dyrektor ustala terminc spotkania Komisji rekrutacyjnej.
 2. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
 3. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony pisemnie najpóźniej 7 dni od posiedzenia komisji.
 4. Od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej i otrzymania  pisemnego uzasadnienia  odmowy przyjęcia  dziecka  do przedszkola  rodzic ma 7 dni na złożenie do  dyrektora przedszkola odwołania.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Liczbę dzieci w oddziale określają obowiązujące przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora , z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II punkt 1-6
 4. Zasady rekrutacji  obowiązują od 1 marca 2017 roku.

(c) 2007- 2018 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl